Sèvis Sante Gratis

Etid Medikal

Royal Research Corp fè patenarya avèk plizyè konpayi ki spesaylize nan bay swen lasante avèk ajans gouvènmantal pou mennen tès klinik Faz I-IV nan kanton Miami-Dade ak Broward. Nou rekrite volontè nan plizyè vil diferan nan kanton an pou patisipe nan eksperimantasyon an e nou peye yo pou sa. Nan pami vil sa yo genyen Miami, Miami Beach, Opa-Locka, South Miami, Aventura, Hialeah, Homestead, Coral Gables, Florida City, Fort Lauderdale, Miramar, Plantation, Sunrise, Pembroke Pines, Hallandale, Cooper City, Tamarac, avèk Hollywood Florida.

Objektif prensipal nou se teste nouvo pwosedi medikal, medikaman, avèk aparèy medikal eksperimantal sou moun ki genyen dyabèt avèk kèk lòt maladi kwonik. Nou fè tès klinik sou moun ki touche pou sa nan domèn medikal sa yo:

  • Medsin Entèn
  • Dèmatoloji
  • Gastwo-Antewoloji
  • Onkoloji
  • Podoloji
  • Medsin Dantè
  • Sante Mantal
  • Jinekoloji
  • Kadyoloji
  • Oftalmoloji